cs en de

Neobyčejný tým tvoří neobyčejní lidé

 

Díky zaměstnání, které máme a díky práci, kterou konáme, můžeme zabezpečovat naše rodiny. To je důležité. Ale jen u toho smysl naší práce nekončí. Společnost SW-MOTECH vítá každého člověka, který je ochoten něčemu novému se naučit. Tuto ochotu učit se novým věcem a přirozenou schopnost spolupracovat s ostatními staví společnost dokonce výše než vzdělání v oboru.

Kromě zabezpečení našich rodin tak máme ve společnosti SW-MOTECH příležitost k osobnímu i odbornému rozvoji. Vnímáme jeden druhého a vytváříme týmy, které přinášejí skvělé výsledky. Ve společnosti SW-MOTECH nevnímáme rozdíly mezi lidmi ve vedení a v provozu. Každý z nás je na svém místě přínosem
a všichni víme, že naše práce má smysl.

Firemní kultura

 

Ve společnosti převládá přívětivá, rodinná atmosféra a i když vedení od nás požaduje poctivou práci, víme, že má pochopení i pro potřeby našeho osobního života mimo firmu.

Nevíme, co je diskriminace jakéhokoliv druhu. Nehraje roli věk, vzdělání ani potřeba zkráceného pracovního úvazku.

Firemní kultura
Firemní kultura

Ve společnosti převládá přívětivá, rodinná atmosféra a i když vedení od nás požaduje poctivou práci, víme, že má pochopení i pro potřeby našeho osobního života mimo firmu.

Nevíme, co je diskriminace jakéhokoliv druhu. Nehraje roli věk, vzdělání ani potřeba zkráceného pracovního úvazku.

 

Organizace práce

 

Výroba i další procesy jsou u nás dobře zorganizovány, proto nepracujeme v napětí a neřešíme zbytečná nedorozumění.

Vedení společnosti vždy hledá férovou cestu společného řešení, mluví a jedná s námi otevřeně. Víme ale, že očekává, že se na nás bude moci spolehnout.

Organizace práce
Organizace práce

Výroba i další procesy jsou u nás dobře zorganizovány, proto nepracujeme v napětí a neřešíme zbytečná nedorozumění.

Vedení společnosti vždy hledá férovou cestu společného řešení, mluví a jedná s námi otevřeně. Víme ale, že očekává, že se na nás bude moci spolehnout.

 

Z Vojkovic do celého světa

 

Našimi zákazníky jsou světově proslulé značky. Jsme si tedy jisti, že odvádíme skvělou práci a jsme na to hrdí.

Jsme společností hrdou na svůj region, proto podporujeme řadu regionálních aktivit. Naši práci ale dodáváme do celého světa.

Z Vojkovic do celého světa
Z Vojkovic do celého světa

Našimi zákazníky jsou světově proslulé značky. Jsme si tedy jisti, že odvádíme skvělou práci a jsme na to hrdí.

Jsme společností hrdou na svůj region, proto podporujeme řadu regionálních aktivit. Naši práci ale dodáváme do celého světa.

 

Neustálý rozvoj

 

Firma se neustále vyvijí, proto máme možnost pracovat s nejmodernějšími technologiemi.

Nároky našich zákazníků vyžadují poctivou odbornost v mnoha směrech, proto se můžeme stále učit něco nového, a pokud o to stojíme, můžeme pracovat na různých pracovištích.

Neustálý rozvoj
Neustálý rozvoj

Firma se neustále vyvijí, proto máme možnost pracovat s nejmodernějšími technologiemi.

Nároky našich zákazníků vyžadují poctivou odbornost v mnoha směrech, proto se můžeme stále učit něco nového, a pokud o to stojíme, můžeme pracovat na různých pracovištích.

 

Ochrana oznamovatelů

 

Memorandum, zákon o ochraně oznamovatelů – whistleblowing

Uveřejněno v souladu s § 9 odst. (2) písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZoO") na webových stránkách organizace.

Tento dokument slouží pro všechny zaměstnance organizace, pro bývalé zaměstnance a pro uchazeče o zaměstnání, kteří byli svědky neetické, nelegální nebo nebezpečné činnosti. V případě nahlášení oznámení se tímto stáváte oznamovateli. Tuto činnost mohou oznamovatelé níže uvedenými způsoby nahlásit příslušné osobě. Ostatní oznamovatelé (např. obchodní partneři a jiné třetí strany), kteří nespadají do působnosti ZoO mohou rovněž učinit oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému. Tato oznámení budou objektivně a nezávisle prošetřena, avšak mimo působnost uvedených zákonů.

Co to je whistleblowing

Jde o pojem, kdy zaměstnanec či jiný kolega v organizaci, upozorní na neetické, nelegální nebo nebezpečné činnosti. Tento jedinec se nazývá "whistleblower" nebo také "oznamovatel".


Kdo je povinným subjektem

SW-MOTECH s.r.o. se sídlem Hrušovanská 404, 667 01 Vojkovice a IČO: 26253411 (dále jen "organizace"), je povinna zřídit vnitřní oznamovací systém a určit příslušnou osobu. Povinný subjekt nesmí umožnit, aby oznamovatel nebo dotčená osoba byli vystaveni odvetnému opatření, zejména těm, která jsou definována § 4 odst. (1) písm. a) až m) ZoO.


Co se oznamuje

Obsahem oznámení jsou informace o možném protiprávním jednání, které

  • má znaky trestného činu,
  • má znaky přestupku, za který zákon o ochraně oznamovatelů stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
  • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vymezených v § 2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů.


Podmínky zasílání oznámení

Organizace v souladu s požadavky zákona ZoO sestavila vnitřní oznamovací systém, a to formou zabezpečené e-mailové adresy: whistleblowing@sw-motech.cz.

Podáním oznámení prostřednictvím výše uvedené e-mailové adresy je zajištěna ochrana oznamovatelů před odvetnými opatřeními.

Při podání oznámení doporučujeme vyplnit formulář uvedený zde pro hladké posouzení a identifikaci incidentu. V opačném případě budete další informace komunikovat s příslušnou osobou, aby bylo oznámení úplné.

Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít dostatečné důvody se domnívat, že jím oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno.

Oznamovatel by měl mít konkrétní důvody pro to se domnívat, že jím oznamované protiprávní jednání spadá pod ochranu zákona o ochraně oznamovatelů. Doplnění oznámení o věrohodné či ověřitelné informace nebo doklady o ohlašovaném protiprávním jednání mohou pozitivně ovlivnit způsob a výsledek prošetření oznámení.


Příslušná osoba a forma zasílání oznámení

Pro podání oznámení můžete také využít:


Příslušnou osobou je Jaroslav Jordán.


Postup příslušné osoby po podání oznámení

Přijetí oznámení bude, až na výjimky dle § 12 odst. (2) písm. a) a b) ZoO, písemně potvrzeno oznamovateli do sedmi dnů od přijetí oznámení.

Za den přijetí oznámení se považuje den, kdy bylo písemné oznámení doručeno do organizace a ústní oznámení sděleno příslušné osobě organizace.

Příslušná osoba posoudí důvodnost oznámení a o výsledku písemně vyrozumí oznamovatele do 30 dnů od přijetí oznámení. Tato lhůta může být o 30 dnů nejvýše dvakrát prodloužena, tj. celkově na 90 dnů. O důvodech a o prodloužení lhůty je oznamovatel vyrozuměn před jejím uplynutím. V případě, že při posuzování důvodnosti zjistí příslušná osoba, že nejde o oznámení dle ZoO, vyrozumí o tom oznamovatele bezodkladně.

Příslušná osoba v případě důvodných oznámení provede šetření a o navržených opatřeních k předejití nebo nápravě protiprávního stavu bezodkladně informuje oznamovatele.


Ochrana oznamovatele a jiných osob

Oznamovatelé a jiné osoby specifikované v § 4, odstavec 2, písmena a) až h) zákona o ochraně oznamovatelů (ZoO) mají nárok na ochranu proti návratným krokům, jak je definováno v § 4, odstavec 1, písmena a) až m). Zaměstnavatelé či jiné subjekty, pro které oznamovatel vykonává práci, nemají právo podniknout odvetná opatření vůči oznamovateli. Ochrana před takovými kroky je nezrušitelná.

Ochrana je garantována oznamovateli i v případech, kdy nenahlásil nesrovnalost přes interní systém organizace, ale přes externí systémy, jako jsou například externí oznamovací kanály Ministerstva spravedlnosti nebo příslušné orgány veřejné moci, jako je policie.

Tento nárok na ochranu platí i pro oznamovatele, kteří zveřejnili své informace o porušení veřejnosti, pokud jsou splněny podmínky uvedené v § 7, odst. 1, písm. c) ZoO.

Avšak pokud oznamovatel úmyslně podá lživé oznámení, nemá nárok na tuto ochranu. Takové chování je považováno za přestupek podle § 23, odst. 2 ZoO, a může být potrestáno pokutou až do výše 50 000 Kč.


Možnost externího oznámení

Kromě vnitřního oznamovacího systému umožňuje Zákon využít také další způsoby oznámení. Na rozdíl od interního oznamovacího systému nemůžeme garantovat rychlou reakci na vaše oznámení a promptní přijetí opatření k nápravě. Těmito externími způsoby oznámení jsou:

  • Oznámení prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti, který je dostupný na této adrese: https://oznamovatel.justice.cz/. V takovém případě bude oznámení řešeno výhradně ze strany Ministerstva spravedlnosti.
  • Oznámení prostřednictvím uveřejnění, například v médiích, to však jen v případech vyjmenovaných v § 7 odst. 1 písm. c) Zákona, zejména:

    • Společnost nebo Ministerstvo spravedlnosti nepřijalo ve lhůtách stanovených v tomto dokumentu, případně v zákoně o ochraně oznamovatelů, vhodné opatření, příslušná osoba neposoudila důvodnost oznámení, nebyla přijata opatření k nápravě či mimořádná opatření;
    • máte oprávněný důvod se domnívat, že jednání uvedené v oznámení může vést k bezprostřednímu nebo zjevnému ohrožení vnitřního pořádku nebo bezpečnosti, života nebo zdraví, životního prostředí nebo jiného veřejného zájmu nebo ke vzniku nenapravitelné újmy.

V případě, že učiníte oznámení prostřednictvím některé z výše uvedených možností a jedná se o oznámení, které spadá pod rozsah Zákona, náleží vám ochrana podle Zákona.


Ochrana osobních údajů

Příslušná osoba vyšetřuje všechna oznámení takovým způsobem, aby byla zachována anonymita oznamovatele. Bez jeho explicitního písemného souhlasu nesmí být tato anonymita porušena. Veškeré informace týkající se oznámení spravuje příslušná osoba nezávisle a třetím stranám je neposkytuje. Jedinou výjimkou je předání totožnosti oznamovatele příslušným orgánům veřejné moci, jak určuje zákon, například v případě, že následuje trestní stíhání. Oznamovatel je o takovém postupu vždy předem informován a má možnost se k němu vyjádřit.

V kontextu přijímání, prošetřování a archivace oznámení se zpracovávají osobní údaje oznamovatelů, zúčastněných osob nebo osob podezřelých z nelegální aktivity. Toto zpracování je zákonnou povinností organizace a je v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. c) GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Příslušná osoba má také povinnost vedení elektronické evidence o všech přijatých oznámeních a související dokumentace, kterou musí uchovávat po dobu 5 let. K těmto záznamům a dokumentům má přístup výhradně příslušná osoba. Jakékoliv žádosti o práva na ochranu osobních údajů v rámci tohoto procesu tak řeší pouze příslušná osoba.

 

Kariéra

 

Zaujalo Vás, co děláme a jak to děláme? Máte chuť spolupracovat v příznivém prostředí v nadstandardní společnosti?

Ničeho se nebojte, neváhejte a ozvěte se nám. Nyní aktuálně hledáme kolegy na tyto pozice:

 

SVÁŘEČ MIG/MAG 45 000 - 53 000 KČ

Pro posílení našeho týmu hledáme nového kolegu na pozici Svářeč MIG/MAG. Jedná se o práci ve dvousměnném provozu.

CO DĚLÁ NÁŠ SVÁŘEČ

• svařuje ocel metodou MIG/MAG v tloušťkách převážně 2 - 6 mm dle výkresové dokumentace a technologických postupů
• svařuje menší díly ve středně velkých sériích, široké spektrum výrobků

CO OD VÁS OČEKÁVÁME

• platné svářečské oprávnění dle ČSN EN 287-1 metoda 135 - v ochranné atmosféře
• praxe ve svařování metodou MIG/MAG min. 2 roky
• spolehlivost, preciznost, odpovědný přístup
• výbornou orientaci v technické dokumentaci

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT

• za práci navíc vás férově oceníme, příplatek za odpolední směnu a ostatní příplatky dle zákoníku práce
• stravenkový paušál (odpovídá stravence v hodnotě 194Kč), jídlo si můžete objednat s dovozem do firmy
• příspěvek na dopravu
• energii můžete načerpat díky 25 dnům dovolené
• férový přístup, jistotu a stabilitu práce
• nabízíme příjemné a moderní pracovní prostředí a také možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu

 

TĚŠÍME SE NA VÁS!

********************************************************************************************************************************************

PŘÍPRAVÁŘ VE VÝROBĚ - MANIPULANT 30 000 - 34 500 KČ

Pro posílení našeho týmu hledáme nového kolegu na pozici Přípravář ve výrobě - manipulant. Jeho úkolem je kontrola a zajištění materiálu pro výrobu.

Jedná se o práci ve dvousměnném provozu.

CO DĚLÁ NÁŠ PŘÍPRAVÁŘ VE VÝROBĚ
• chystá materiál a přípravky pro výrobu dle denního plánu
• zajišťuje přesun výrobků mezi jednotlivými pracovišti
• zaskladňuje hotové komponenty
• pracuje s mobilním terminálem, kde získává informace a zaznamenává veškeré pohyby a přesuny položek

CO OD VÁS OČEKÁVÁME
• spolehlivost, preciznost, odpovědný přístup
• předchozí praxe na obdobné pozici, případně zkušenost práce s terminály vítána
• smysl pro týmovou práci, komunikativnost

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT

• za práci navíc vás férově oceníme, příplatek za odpolední směnu a ostatní příplatky dle zákoníku práce
• stravenkový paušál (odpovídá stravence v hodnotě 194 Kč), jídlo si můžete objednat s dovozem do firmy
• příspěvek na dopravu
• energii můžete načerpat díky 25 dnům dovolené
• férový přístup, jistotu a stabilitu práce
• nabízíme příjemné a moderní pracovní prostředí a také možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu

TĚŠÍME SE NA VÁS!

********************************************************************************************************************************************